Vapor Documentation Beta

Protocol Routes​Builder

public protocol RoutesBuilder
%3 RoutesBuilder RoutesBuilder Routes Routes Routes->RoutesBuilder Application Application Application->RoutesBuilder

Types Conforming to Routes​Builder

Application
Routes

Requirements

add(_:​)

func add(_ route: Route)