Vapor Documentation Beta

Protocol Body​Stream​Writer

public protocol BodyStreamWriter

Requirements

event​Loop

var eventLoop: EventLoop

write(_:​promise:​)

func write(_ result: BodyStreamResult, promise: EventLoopPromise<Void>?)